KONEVUOKRAUSEHDOT

SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan irtainten esineiden, kuten rakennustyössä käytettävien työkoneiden, telineiden ja suojarakenteiden sekä muiden koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen vuokraukseen konevuokraamoliike RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n ja vuokralleottajan (jäljempänä “Vuokralleottaja”)välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännönmukaisia oikeuksia.

VUOKRAUKSEEN SOVELLETTAVAT EHDOT

VUOKRAUKSEN KOHDE
Vuokrauksen kohteena on RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n ja Vuokralleottajan sopima kalusto (jäljempänä ”Vuokrakalusto”) sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin RK Rakentajan Konevuokraamo on vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti yksilöinyt. Vuokrauksen kohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto, muottiöljy tai käyttöhenkilökunta, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu.

VUOKRA-AIKA JA VUOKRAN MÄÄRÄYTYMINEN
Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin Vuokrakalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa RK Rakentajan Konevuokraamon varastosta tai jolloin se lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin Vuokrakalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen RK Rakentajan konevuokraamoon. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät. Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan vuokraa koko vuokra-ajalta RK Rakentajan Konevuokraamon voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Vuokrasopimus koskee normaalia 8 tunnin yksivuorokäyttöä, ellei erikseen ole toisin sovittu. Vuokrakaluston päivävuokraan sisältyy 8 käyttötuntia. Vuokrakaluston viikkovuokra käsittää 5 päivää, joihin sisältyy 40 käyttötuntia. Kuukausivuokra on 4 viikkoa = 20 arkipäivää. Minimi vuokra-aika on määritelty kunkin kalustoryhmän osalta erikseen. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan työvuorojen määrän RK Rakentajan Konevuokraamolle, mikäli Vuokrakaluston käyttö poikkeaa normaalista yksivuorokäytöstä. Jos Vuokrakalustoa käytetään kaksi- tai kolmivuorotyössä, tulee Vuokralleottajan maksaa tällaisesta käytöstä RK Rakentajan Konevuokraamon hinnaston mukainen korvaus. Ylimeneviltä tunneilta RK Rakentajan Konevuokraamo veloittaa koneen tuntihinnan mukaisen veloituksen Vuokralleottajalta. Veloitusperusteena käytetään koneen tuntimittaria.

Vuokralleantaja perii alle 50 euron laskutuksissa 5,00 euron laskutuslisän (sis alv 24%).

VUOKRAKALUSTON LUOVUTTAMINEN
Vuokrakalusto luovutetaan Vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena RK Rakentajan Konevuokraamon varastosta. Vuokralleottaja vastaa kuljetuskustannuksista, ellei muuta ole erikseen sovittu. Vuokrakalusto luovutetaan polttoainetankki täynnä.

VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ
Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan tulee käyttää Vuokrakalustoa huolellisesti vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttö-ohjeiden mukaisesti ja puhdistaa Vuokrakalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuun ottamatta Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa Vuokrakalustoa ilman RK Rakentajan Konevuokraamon antamaa suostumusta. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman RK Rakentajan Konevuokraamo erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

VUOKRAKALUSTON PALAUTTAMINEN
Vuokralleottajan tulee palauttaa Vuokrakalusto RK Rakentajan Konevuokraamolle välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokrakalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Vuokrakalusto on palautettava polttoainetankki täynnä.

OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET

VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU
Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, varastetun tai kadonneen Vuokrakaluston sen uushankinta-arvoon. RK Rakentajan Konevuokraamolla on oikeus periä mahdolliset Vuokrakaluston puhdistus- ja kunnostuskulut ja polttoainetankin täyttämiskulut Vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta.

VUOKRALLEANTAJAN VASTUU
RK Rakentajan konevuokraamo vastaa Vuokrakaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. RK Rakentajan konevuokraamo vastaa vain Vuokralleottajalle syntyneistä välittömistä vahingoista, jotka ovat syntyneet RK Rakentajan Konevuokraamon vastuulle kuuluvasta: Vuokrakaluston toimituksen viivästymisestä tai toimittamatta jättämisestä; Vuokrakaluston rikkoutumisesta. Vuokralleottajan tulee osoittaa aiheutunut välitön vahinko ja vahingon määrä. RK Rakentajan Konevuokraamon vastuu on rajoitettu korkeintaan määrään, joka vastaa sovittua Vuokrakaluston vuokraa. RK Rakentajan konevuokraamo ei vastaa Vuokrakaluston käytöstä tai rikkoutumisesta Vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

VAKUUTUKSET
Liikennerekisterissä oleva vuokrakalusto on RK Rakentajan Konevuokraamon toimesta vakuutettu palo- ja Varkausvakuutuksin. Vahinkotapauksessa Vuokralleottaja vastaa aina vähintään vakuutuksen omavastuuosuudesta 2000 € sekä kulujen korvaamisesta.

SOPIMUSRIKKOMUS
Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, RK Rakentajan Konevuokraamolla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa Vuokrakalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus RK Rakentajan Konevuokraamolla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimisvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta RK Rakentajan Konevuokraamolle syntyneet kustannukset ja vahingon. Vuokralleottajalla ei ole kuittausoikeutta, vaikka se katsoisi, että sillä on jokin saatava RK Rakentajan Konevuokraamolta.

YLIVOIMAINEN ESTE
RK Rakentajan Konevuokraamo ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota RK Rakentajan Konevuokraamo ei voi voittaa, estää Vuokrakaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, RK Rakentajan Konevuokraamo ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. RK Rakentajan Konevuokraamo ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa Vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman RK Rakentajan konevuokraamon kirjallista suostumusta.

REKLAMAATIOT
Vuokralleottaja on velvollinen Vuokrakalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli Vuokrakalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus RK Rakentajan Konevuokraamolle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

SELVITTELYKUSTANNUKSET
Mikäli Vuokralleottaja vaatii RK Rakentajan Konevuokraamolta selvästi perusteetta korvauksia sopimuksen perusteella, on Vuokralleottaja vastuussa aiheettomasta selvitystyöstä RK Rakentajan Konevuokraamolle aiheutuneista kustannuksista.

RIITAISUUDET
Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan RK Rakentajan Konevuokraamon kotipaikan alioikeudessa. Mikäli Vuokralleottaja on kuluttaja, hänellä on oikeus nostaa kanne oman kotipaikkansa alioikeudessa.